Kenmerken/omschrijving van de hulpvraag
1. Altijd sprake van ontwikkelingsperspectief en/of stabilisatie, gericht op:
Uitstroom, ondersteuning duurt kort (maximaal half jaar).
Duurzaam inzet.
2. Bestaat uit het oefenen en/of eigen maken van vaardigheden of handelingen of het aanbrengen van structuur of het voeren/terugpakken van regie door de jeugdige en/of het systeem zelf.
3. Motiveert om eigen kracht/netwerk aan te wenden.
4. Kan zowel individueel als groepsgericht.

Prestaties

Begeleiding / dagbesteding - locatie aanbieder
Titel:
Begeleiding / dagbesteding - locatie aanbieder
Prestatiecode:
41A22
Omschrijving:
Bij dagbesteding in perceel 6 gaat het in eerste instantie om dagactiviteiten die ingezet worden om de ontwikkeling van de jeugdige ook in de vrije tijd te stimuleren. De jeugdige ervaart structuur, en voelt zich nuttig door het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. De activiteiten worden professioneel begeleid. Daarnaast kan het gezin / het systeem de zorg en opvoeding van de jeugdige langer volhouden doordat de jeugdige op bepaalde momenten buiten het systeem verblijft.
Lees meer
Begeleiding – licht – individueel - thuis
Titel:
Begeleiding – licht – individueel - thuis
Prestatiecode:
45A48
Omschrijving:
De begeleiding wordt veelal gegeven vanuit de laatste fase van de (gespecialiseerde) hulpverlening. Jeugdige en/of zijn ouders hebben (nog) niet volledig de vaardigheden om hun lichtere problematiek op eigen kracht aan te pakken. Begeleiding kan ook ingezet worden ter vergroting van de opvoedvaardigheden van ouders of om jeugdigen zélf te begeleiden bij gestelde ontwikkelingseisen die nu net te zwaar voor hen zijn.
Lees meer
Groepstraining - begeleiding/afschaling
Titel:
Groepstraining - begeleiding/afschaling
Prestatiecode:
45A24
Omschrijving:
De trainingen worden gegeven door trainers die bekend zijn met de specifieke problematiek van het thema van de training. De trainingen zijn gericht op het versterken van de mogelijkheden van de jeugdige en/of zijn ouders. Door het volgen van de training kan de jeugdige weer geheel geïntegreerd meeleven in zijn sociale omgeving. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de jeugdige gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders.
Lees meer
Persoonlijke verzorging
Titel:
Persoonlijke verzorging
Prestatiecode:
40A11
Omschrijving:
Persoonlijke verzorging richt zich op de ontwikkeling of stabiliseren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg om een tekort aan zelfredzaamheid op te lossen door het aanleren van vaardigheden zodat de Cliënt zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat hier om zindelijkheidtraining, aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, etc. De inzet van persoonlijke verzorging is tevens mogelijk om het gezin tijdelijk te ondersteunen omdat de draagkracht/draaglast binnen het gezin is verstoord of om de maatschappelijke participatie van ouders mogelijk te maken.
Lees meer
Verblijf – kort
Titel:
Verblijf – kort
Prestatiecode:
44A24
Omschrijving:
Kort Verblijf is het logeren in een accommodatie met als doel het tijdelijk ontlasten van het gezin ter preventie van verergering van kind-eigen of systeem-problematiek. Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. Bij logeren is er sprake van een positief pedagogisch klimaat met alledaagse activiteiten en/of school, er worden echter geen speciale activiteiten aangeboden in het kader van het ontwikkelingsperspectief. Kort Verblijf/Logeren kán bestaan uit een groepsgrootte van ongeveer 8 jeugdigen waarbij er sprake is van niet-complexe problematiek.
Lees meer
Wonen met begeleiding
Titel:
Wonen met begeleiding
Prestatiecode:
44A06
Omschrijving:
Wonen met begeleiding is bestemd voor jeugdigen die voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Zij zijn niet (meer) gebaat bij een behandelsetting, maar hebben wel een professionele benadering nodig in hun leven, een beschermende woonomgeving waarin de fysieke en sociale veiligheid is geborgd. De woonomgeving kan op verschillende manieren worden vormgegeven, het kan b.v. zijn in de vorm van wonen op een groep, het kan ook zijn dat een gezinshuis deze vorm van hulpverlening kan bieden. Het aantal begeleiders is gerelateerd aan de groepsgrootte . Wij gaan uit van 1 begeleider op 6 jeugdigen.
Lees meer