Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Algemeen

 • Kan ik de meerkosten voor Coronamaatregelen voor 2021 indienen?

  Pas in december 2021 is er duidelijkheid over de toepassing van de meerkostenregeling voor 2021 en de beschikbare middelen. In de maand december worden de partijen geïnformeerd via onze website.

 • Welke gemeente is financieel verantwoordelijk bij pleegzorg vanaf 18 jaar?

  Pleegzorg kan worden ingezet tot in ieder geval het 21e jaar. De gemeente waar de jeugdige woont is financieel verantwoordelijk.

Administratieve afspraken

 • Hoe oud mag een VOG zijn bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland?

  Bij individuele overeenkomsten is een VOG vereist die niet ouder is dan 1 jaar.

  Een VOG kan digitaal aangevraagd worden bij de gemeente ( screeningsprofiel 45: Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

  Alle gecontracteerde opdrachtnemers moeten in het bezit zijn van een VOG van hun werknemers die bij indiensttreding niet ouder is dan 3 maanden. De VOG moet 3-jaarlijks vernieuwd worden voor alle medewerkers die met jongeren en/of ouders in contact komen.

   

   

 • Wij willen gebruik maken van een tolk. Wordt dit vergoed?

  Soms is een jeugdhulpaanbieder genoodzaakt om een tolk/vertaler in te zetten op basis van de uitvoering van “verantwoorde hulp” conform professionele richtlijnen en standaarden. Formeel is de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor de kosten van de tolk.
  Omdat de inzet van tolken niet verdisconteerd is in de tarieven en deze kosten dusdanig kunnen oplopen dat deze niet meer in balans zijn met de kosten van de jeugdhulp, kan een aanbieder bij de gemeente een verzoek indienen om een bijdrage te leveren in de kosten. Het is aan de gemeente om hierover een besluit te nemen.”

 • Hoeveel etmalen mag ik pleegzorg per week inzetten?

  Bij pleegzorg kan het voorkomen dat er naast reguliere pleegzorg ook inzet van weekendpleegzorg nodig is. Het is niet altijd mogelijk dit binnen de bestaande pleegzorgindicatie te financieren. Screening en begeleiding van het weekendpleeggezin komt er nog bovenop. Om die reden is er voor gekozen dat in situaties waarin er sprake is van weekendpleegzorg bovenop reguliere pleegzorg een toewijzing kan worden afgegeven van 7 + 2 dagen pleegzorg. Dus maximaal 9 etmalen per week.

 • Kan een gemeente kosten in rekening brengen voor het organiseren van een familienetwerkberaad?

  Het is aan de individuele gemeente om de kosten wel of niet in rekening te brengen.

 • Wie is verantwoordelijk voor betaling van factuur bij een verhuizing of wijziging in het gezag?

  Als er nog geen nieuwe woonplaats bekend is, blijft de ‘oude’ gemeente verantwoordelijk tot er een nieuwe woonplaats is verkregen.
  Als de gemeente bij een verhuizing of een wijziging van het gezag verzuimt de wijzigingsinformatie te sturen naar de aanbieder en de nieuwe gemeente, dan blijft de ‘oude’ gemeente financieel verantwoordelijk.
  De ‘oude’ gemeente betaalt de factuur en maakt met de nieuwe gemeente afspraken over de onderlinge verrekening.
  De ‘oude’ gemeente moet eerst de aanbieder informeren over de wijziging en de nieuwe gemeente moet zich bereid verklaren richting de aanbieder om de verantwoordelijkheid over te nemen.
  Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, is de financiële verantwoordelijkheid daadwerkelijk overgedragen naar de nieuwe gemeente. Vanaf dat moment kan de aanbieder opvolgende facturen naar de nieuwe gemeente sturen.

 • Welke gemeente betaalt het (dyslexie)traject bij verhuizing?

  Binnen de regio Zeeland maakt de cliënt het traject af bij de dyslexieaanbieder. De latende gemeente betaalt het gehele traject.

  Buiten de regio Zeeland vindt afstemming plaats tussen de gemeente en dyslexieaanbieder. Zo mogelijk maakt de cliënt het traject af bij de huidige aanbieder. Kan dit niet, dan vindt overdracht van het dossier naar een andere dyslexieaanbieder plaats. De latende en ontvangende gemeente maken afspraken over de verdeling van de kosten.

  Zie ook factsheet Dyslexie.

Berichtenverkeer

 • Ik krijg als jeugdhulpaanbieder een cliënt vallend onder de jeugdwet via een huisarts, wat moet ik doen zodat de door mij te leveren zorg ook betaald wordt?

  Heeft u een (raam)overeenkomst gesloten met de inkooporganisatie dat vult u een verzoek toewijzing (JW315) in en stuurt u het naar de betreffende gemeente. De gemeente zal bij akkoord een JW301-bericht terugsturen, inclusief een toewijzingsnummer.

  Als u geen (raam)overeenkomst hebt afgesloten, neemt u dan contact op met de betreffende gemeente voor een eventuele maatwerkovereenkomst.

 • Ik ben een jeugdhulpaanbieder. Hoe communiceer ik met de Zeeuwse gemeenten en inkooporganisatie over administratieve opdrachten, declaraties, e.d.?

  Er wordt gebruik gemaakt van de systemen Vecozo/ Gemeentelijk gegevens knooppunt (GGK).

  Van jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat ze zich bij Vecozo aansluiten. Kleine aanbieders kunnen gebruik maken van de Zilliz berichtenapp.
  Gemeenten sluiten aan op het GGK. De communicatie vindt plaats via standaard- berichten, ontwikkeld voor de Jeugdwet.
  Bij inhoudelijke communicatie wordt gebruik gemaakt van beveiligd e-mailverkeer.

 • Kan de toegang een zorgopdracht afgeven voor een onderaannemer?

  Nee, dit is niet mogelijk. De zorgopdracht moet via de hoofdaannemer lopen, aangezien zij de gecontracteerde partij zijn. In het toelichtingen veld kan de onderaannemer worden genoemd.

 • Ik wil als gemeente een maatwerkovereenkomst afsluiten met een jeugdhulpaanbieder. Wat moet ik hiervoor doen?

  Voor het aanvragen van een maatwerkovereenkomst moet de gemeente een JW301 (Excel) formulier volledig invullen en mailen naar info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl. Inclusief opdrachtnummer of zorgtoewijzingsnummer.

 • Mijn factuur wordt niet betaald en de inkooporganisatie geeft aan dat een BSN op de factuur niet bekend is. Wat moet ik nu doen?

  De inkooporganisatie controleert en verwerkt facturen op basis van opdrachten die gegeven zijn door gemeenten. Wanneer een BSN op de factuurspecificatie niet bekend is bij de inkooporganisatie kan de factuur niet worden betaald.
  Jeugdhulpaanbieders en gemeenten krijgen daar bericht over. Als jeugdhulpaanbieder kunt u het beste contact opnemen met de gemeente waaronder de cliënt valt wanneer u een dergelijk bericht ontvangt.
  Gemeenten kunnen in het eigen systeem nagaan of de cliënt daar bekend is. Is de cliënt ook daar niet bekend dan zal met de betreffende jeugdhulpaanbieder de situatie afgestemd worden. Wanneer de gemeente akkoord is geeft ze dit door aan de inkooporganisatie die de factuur verder afwikkelt.

 • Wat betekenen de codes/reden afkeur van de declaraties?

  Zie de codelijst 3.0 op onze website.

 • Moet een afgekeurde declaratie regel gecrediteerd worden?

  Nee, met ingang van de 3.0 versie in het digitale berichten verkeer hoeft een afgekeurde declaratie regel van een JW323 bericht niet meer gecrediteerd te worden.

 • Wat te doen met een declaratie regel die is goedgekeurd en uitbetaald, maar waarbij achteraf blijkt dat het niet correct is?

  Op dat moment moet de volledige declaratie regel gecrediteerd worden en indien van toepassing opnieuw correct ingediend worden als debet regel.

 • Wat te doen met een herziene JW301 die ervoor zorgt dat de einddatum van de originele JW301 verkort/ ingetrokken wordt?

  Alle ingediende en goedgekeurde declaraties moeten op hetzelfde toewijzingsnummer gecrediteerd worden. Mocht u een nieuwe toewijzing ontvangen hebben voor deze periode, dan dient u op deze toewijzing de declaratie opnieuw aan te leveren.

 • Kan de jeugdhulpaanbieder na afloop van de toegewezen zorgperiode verzoeken om verlenging via een nieuw verzoek om toewijzing (JW315)?

  Na afloop van de toegewezen zorgperiode, kan de jeugdhulpaanbieder, op basis van de afgegeven toewijzing (JW301), éénmaal verzoeken om verlenging via een nieuw verzoek tot toewijzing (JW315). Een nieuwe verwijzing van een arts is dan niet nodig. Een verzoek tot verlenging kan worden gedaan voor hetzelfde product dan wel een product van dezelfde vorm maar minder zwaar.

  Een verzoek tot verlenging mag niet worden ingediend indien het een nieuwe zorgvraag betreft. Daarvoor is dan wel een nieuwe verwijzing nodig van een arts dan wel een besluit tot toekenning van een nieuwe individuele voorziening via de gemeente.

  Alvorens een nieuw verzoek tot toewijzing (JW315) in te dienen, neemt de jeugdhulpaanbieder contact op met de gemeente indien de jeugdhulpaanbieder weet dat de gemeente bij jeugdige of ouders betrokken is (mits jeugdige en/of ouders hiervoor toestemming geeft).

  Bij een verzoek tot verlenging verstrekt de jeugdhulpaanbieder de arts die de verwijzing heeft afgegeven een (kort) voortgangsverslag met een beschrijving van het inhoudelijke verloop en resultaten van de zorginzet. Het verslag is vormvrij. Het verslag wordt toegevoegd aan het dossier van de jeugdige of de ouders en kan, indien daartoe ingevolge dit protocol aanleiding toe is, getoond worden aan de gemeente.

  Zie ook protocol ‘Jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts’.

Contactgegevens

 • Wie moet ik bellen bij een (dreigende) crisis?

  Er is één telefoonnummer voor alle crisissen jeugd in Zeeland 085 – 4833129.

  Kijk voor meer informatie bij Crisishulp per 1 april 2021

Inkoop

 • Ik heb een maatwerkovereenkomst ontvangen. Krijgen wij nog een toewijzing via het berichtenverkeer?

  Nee, maatwerkovereenkomsten gaan altijd buiten het berichtenverkeer om. Hiervoor dient apart gefactureerd te worden.

 • Waar kan ik mijn wachttijden aanpassen?

  Binnen Zeeland werken wij met de beschikbaarheidswijzer. Hier kunnen Jeugdhulpaanbieders hun wachttijden/wachtlijsten doorgegeven.

 • Geldt het reiskostensupplement (50Z15) ook voor ZZP'ers?

  Het Reiskostensupplement (50Z15)  kan ook ingezet worden voor ZZP’ers. De Reiskostenregeling geldt voor de volgende prestatiecodes: 45A16, 45A41 en 45B04. De reiskostenregeling gaat niet via het berichtenverkeer, maar via het format.

 • Wat zijn de eisen wat betreft groepsgrootte in de diverse prestatiecodes van dagbesteding?

  De groepsgrootte is per prestatiecode vastgesteld en terug te vinden in het Programma van Eisen c.q. Percelen en Prestatiecodes – Overzicht en beschrijving.

 • Moet ik als hoofdaannemer zelf ook wachttijden invoeren als de hulp alleen uitgevoerd wordt door een onderaannemer?

  Nee, dat is niet nodig. U kunt de wachttijd op n.v.t. zetten door bij 0 weken nog 1 keer met het pijltje naar links te gaan. De hoofdaanbieder komt dan niet voor in de gevonden resultaten van een verwijzer. Wel kan gezocht worden op de hoofdaanbieder door de naam in te voeren bij de zoekfunctie.

Prestatiecodes, tarieven en percelen

 • Kan ik Zorg in Natura van jeugdhulpaanbieder X inzetten?

  Zie stamtabel contracten 2021 en producten landelijk transitie arrangement of de partij hierin is opgenomen.

 • Kunnen tarieven van de prestatiecodes gedurende de looptijd van de (raam)overeenkomst worden aangepast?

  Nee, het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de (raam)overeenkomst de tarieven aan te passen. Wel kan er een jaarlijkse indexering worden toegepast.

 • Hoe is de verhouding directe/indirecte tijd binnen de prestatiecodes?

  Tijdens deze contractperiode is vastgesteld dat binnen de duur voor de gehele toewijzing maximaal 25% besteed kan worden aan indirect cliëntgebonden tijd.

  Onder indirecte tijd valt bijvoorbeeld voorbereidingen voor een activiteit, verslaglegging van activiteiten en overleggen tussen jeugdhulpaanbieders. Deze regeling geldt niet voor de casusregie codes (49B02 en 50Z08).