Kenmerken/omschrijving van de jeugdhulpvraag

 1. Veel voorkomende, complexe problematiek, hoofdzakelijk gelegen binnen het jeugddomein onderverdeeld in laag-, midden- en hoog complexe problematiek, en/of intensieve begeleiding gericht op ontwikkeling.
 2. Effect van de ondersteuning wordt primair via ambulante trajecten behaald, die bestaan uit effectieve, methodische interventies.
 3. Een ondersteuningstraject (diagnostiek/screening en behandeling en/of begeleiding) wordt vanuit de verschillende benodigde disciplines integraal aangeboden.
 4. De regie over het zorgtraject vindt door het eigen systeem plaats. Als dit niet mogelijk is, dan voert één van de betrokken Opdrachtnemers de casusregie als onderdeel van de behandeling/begeleiding. Als in hoog-complexe casuïstiek casusregie noodzakelijk is, kan dit apart worden toegewezen. Als er sprake is van een maatregel, ligt de casusregie bij de Gecertificeerde Instelling.
 5. Ambulante Ondersteuning duurt in beginsel maximaal 1 jaar
 6. Verblijf is mogelijk, maar altijd kort en een tijdelijke afgeleide van de ambulante hulp.

 

Afbakening hoog- midden- en laagcomplexe jeugdhulpvragen:

 

Hoog, met meerdere contactmomenten per week, (2 of meer):

Weinig beschermende factoren en veel risicofactoren.

 1. Meervoudige complexe vraag van de jeugdige en het pedagogisch systeem.
 2. Beperkte zelfstandigheid en daardoor deskundige sturing nodig.
 3. Beperkte of weinig motivatie bij Cliënt.
 4. Onvoorspelbaarheid in gedrag en ondersteuning behoefte.
 5. Er zijn veiligheidsrisico’s aanwezig.

 

Midden, met enkele contactmomenten per week (1 tot 2 per week):

 1. Beschermende en risicofactoren zijn in gelijke mate aanwezig.
 2. Meervoudige vraag van de Cliënt en het pedagogisch systeem.
 3. Zelfstandigheid van de Cliënt is niet vanzelfsprekend en er is bijsturing vereist.
 4. Goede motivatie bij Cliënt niet vanzelfsprekend.
 5. Geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s.

 

Laag, met een lage frequentie contactmomenten (enkele contactmomenten per maand tot 1 per week):

 1. Veel beschermende factoren en weinig risicofactoren.
 2. Enkelvoudige vraag van de jeugdige en het pedagogisch systeem.
 3. Hoge mate van zelfstandigheid, maar bijsturing gewenst.
 4. Goede motivatie bij Cliënt.
 5. Veiligheid niet in geding

Prestaties

Basis-GGZ
Titel:
Basis-GGZ
Prestatiecode:
54001
Omschrijving:
Laag-complex. B-GGZ is gericht op het herstel of voorkoming van (verergering van) een psychische stoornis. BGGZ omvat de behandeling van jeugdigen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. Naar de B-GGZ wordt verwezen als er een vermoeden bestaat van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Er is sprake van een goed sociaal ontwikkeld netwerk met een grote kans op herstel op korte termijn. Het kan ook gaan om Cliënten met ernstige maar stabiel psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven.
Lees meer
Begeleiding
Titel:
Begeleiding
Prestatiecode:
45A63
Omschrijving:
Laag-complex. Deze vorm van begeleiding richt zich veelal op de zich nog voordoende kenmerken van kind-eigenproblematiek. Behandeling is afgeschaald, maar de jeugdige, het gezin moet de positieve resultaten uit de behandeling nog verder kunnen inzetten in het algemeen dagelijks leven. Herhaling is nog nodig, de eigen kracht is nog niet volledig bereikt.
Lees meer
Begeleiding - middelzwaar
Titel:
Begeleiding - middelzwaar
Prestatiecode:
45A04
Omschrijving:
Midden-complex. Bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving gericht op het verbeteren van het gedrag van de jeugdige. Ouders en jeugdige ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Problematiek wordt als zwaar ervaren maar is niet multi-complex. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Bij begeleid bezoek wordt de veiligheid van het kind gewaarborgd doordat de begeleider onpartijdigheid toont, bezoek voorbereid en nabespreekt.
Lees meer
Casusregie - regulier (3a)
Titel:
Casusregie - regulier (3a)
Prestatiecode:
49B02
Omschrijving:
Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. Casusregie kan pas worden ingezet wanneer het niet lukt door de al betrokken hulpverlening (eventueel na ophoging van de beschikbare uren) om regie te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Het bevat domeinoverstijgend analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/ opvoedings-/ veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en zorgtoeleiding. Casusregie regulier is de functie, die het proces, de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg regelt voor en met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het opstellen van rapportages met verzoek tot raadsonderzoek valt hier ook onder.
Lees meer
Dagbehandeling
Titel:
Dagbehandeling
Prestatiecode:
41A15
Omschrijving:
Midden-complex. De problemen van de jeugdige (vanuit gedrag, ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek) zijn dusdanig groot dat hij niet adequaat kan functioneren thuis, op school, kinderdagverblijf. Er is sprake van kind-eigen problematiek maar deze kan versterkt zijn doordat het netwerk van de jeugdige deze problematiek niet kan hanteren. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door het hanteren van een gestructureerd dagprogramma waarbij diverse disciplines worden ingezet. De jeugdige is (nog) niet in staat onderwijs te volgen, de kwaliteit van leven wordt ernstig belemmerd als deze dagbehandeling niet wordt ingezet. Er is sprake van veelal zware problematiek en noodzakelijke behandeling, maar de behandeling kenmerkt zich door gestaag aanbieden van methodische interventies en wordt dikwijls ingezet in een aangepaste accommodatie
Lees meer
Dagbehandeling - hoog complex
Titel:
Dagbehandeling - hoog complex
Prestatiecode:
41A13
Omschrijving:
Dagbehandeling kan ingezet worden in alle sectoren van de Jeugdhulpverlening waarbij er intensieve, methodische begeleiding, gecombineerd met behandeling nodig is, gericht op veelal kind-eigenproblematiek. De behandeling in een groep kent meerwaarde boven de individuele behandeling omdat de jeugdige in de groep kan profiteren van de sociale groepsdynamiek en omdat er meerdere disciplines binnen 1 tijdsbestek ingezet kunnen worden. De problematiek waar de jeugdige mee kampt belemmert ernstig zijn functioneren, vaak kan hij geen onderwijs volgen. Er is sprake van een hoogcomplexe hulpvraag, maar er is geen sprake van domeinoverstijgende, systeemontwrichtende problematiek. De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4 jeugdigen, begeleid door 2 professionals. De lengte van een dagdeel is 3 - 4 uur.
Lees meer
Dagbehandeling GGZ - hoogcomplex
Titel:
Dagbehandeling GGZ - hoogcomplex
Prestatiecode:
50Z26
Omschrijving:
Dagbehandeling kan ingezet worden in de specialistische J-GGZ waar er intensieve, methodische begeleiding, gecombineerd met behandeling nodig is, gericht op psychiatrische problematiek. De behandeling in een groep kent meerwaarde boven de individuele behandeling omdat de jeugdige in de groep kan profiteren van de sociale groepsdynamiek en omdat er meerdere disciplines binnen 1 tijdsbestek ingezet kunnen worden. De problematiek waar de jeugdige mee kampt belemmert ernstig zijn functioneren, vaak kan hij geen onderwijs volgen. Er is sprake van een hoogcomplexe hulpvraag, maar er is geen sprake van domeinoverstijgende, systeemontwrichtende problematiek. De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4 jeugdigen, begeleid door 2 professionals. De lengte van een dagdeel is 3 - 4 uur.
Lees meer
Diagnostiek
Titel:
Diagnostiek
Prestatiecode:
54004
Omschrijving:
Hoog-complex. Diagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de jeugdige te duiden en als van tevoren niet duidelijk is of behandeling nodig is. Diagnostiek betreft het proces waarbij de probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige genuanceerd wordt beschreven. Hierbij hoort een inventarisatie van verschillende omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de jeugdige. Diagnostiek is gericht op de volle breedte van de ontwikkeling van de jeugdige, de in de ontwikkeling optredende problemen en kansen en de mogelijkheden voor behandeling en/of begeleiding.
Lees meer
Fasehuizen - groepswonen
Titel:
Fasehuizen - groepswonen
Prestatiecode:
50A01
Omschrijving:
Hoog-complex. In een fasehuis wonen jeugdigen die (nog) niet geheel zelfstandig hun bestaan kunnen inrichten. Het is meestal een afbouw van wonen met intensieve behandeling naar wonen met minder begeleiding. De jeugdigen kunnen nog niet zelfstandig wonen, maar staan minder open voor hulpverlening. De begeleiding betreft training gericht op zelfstandigheid en is veelal ingericht vanuit een drietal fasen (van 24-uurs toezicht naar volledige zelfstandigheid). De jeugdigen gaan nog naar school of hebben dagbesteding (of worden door het fasehuis begeleid naar deze invulling van de dag). Fasehuizen kunnen er zijn voor verschillende doelgroepen: jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met psychiatrische problematiek maar er is ook een traject denkbaar voor jonge moeders.
Lees meer
Gezinshuis - begeleidingsvariant
Titel:
Gezinshuis - begeleidingsvariant
Prestatiecode:
44A08
Omschrijving:
Midden-complex. Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder. Er is geen sprake (meer) van complexe gedragsproblematiek, de jeugdige kan echter ook niet meer thuis wonen. De gezinshuisouders zijn als vaste opvoeders veelal 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bieden de jeugdige op professionele wijze een zo “normaal” mogelijk gezinsleven waarbij de jeugdige profiteert van stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Indien er sprake is van noodzakelijke behandeling bij kind-eigen problematiek door een externe zorgaanbieder, is een extra zorgtoewijzing voor die aanbieder mogelijk. Het wonen is inclusief dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Er worden minimaal 2, maximaal 6 kinderen opgenomen.
Lees meer
Kindergeneeskundige GGZ - 20 minuten
Titel:
Kindergeneeskundige GGZ - 20 minuten
Prestatiecode:
53Z01
Omschrijving:
Laag-complex. Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen betreft behandeling van jeugdigen met ADHD of niet nader geduide psychosociale problematiek bij jeugdigen. Ingezet wordt op stabiliseren en signaleren of terugval aan de orde is. Behandeling vindt plaats door een kinderarts. Curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een eerder jeugdhulptraject een diagnose is gesteld en behandeling heeft plaatsgehad. Het gaat veelal om medicatie-onderhoud.
Lees meer
Kindergeneeskundige GGZ - 40 minuten
Titel:
Kindergeneeskundige GGZ - 40 minuten
Prestatiecode:
53Z02
Omschrijving:
Laag-complex. Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen betreft behandeling van jeugdigen met ADHD of niet nader geduide psychosociale problematiek bij jeugdigen. Ingezet wordt op stabiliseren en signaleren of terugval aan de orde is. Behandeling vindt plaats door een kinderarts. Curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een eerder jeugdhulptraject een diagnose is gesteld en behandeling heeft plaatsgehad. Het gaat veelal om medicatie-onderhoud.
Lees meer
Kindergeneeskundige GGZ - 60 minuten
Titel:
Kindergeneeskundige GGZ - 60 minuten
Prestatiecode:
53Z03
Omschrijving:
Laag-complex. Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen betreft behandeling van jeugdigen met ADHD of niet nader geduide psychosociale problematiek bij jeugdigen. Ingezet wordt op stabiliseren en signaleren of terugval aan de orde is. Behandeling vindt plaats door een kinderarts. Curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een eerder jeugdhulptraject een diagnose is gesteld en behandeling heeft plaatsgehad. Het gaat veelal om medicatie-onderhoud.
Lees meer
Onderwijszorgarrangementen 4-18 jaar - groep
Titel:
Onderwijszorgarrangementen 4-18 jaar - groep
Prestatiecode:
45A49
Omschrijving:
Hoog-complex. Tarief variabel. Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin speciaal onderwijs of jeugdhulp niet alleen kan voorzien. Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van een passende onderwijsplek en daarbij behorende ondersteuning, de gemeenten voor de jeugdhulp.
Lees meer
Pleegzorg
Titel:
Pleegzorg
Prestatiecode:
44A07
Omschrijving:
Laag-complex. Vorm van zorg waarbij pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, pleegouders en de ouders door een jeugdhulpaanbieder. Bij pleegzorg is er meestal sprake van langdurige situaties. Er zijn verschillende varianten van pleegzorg: Opvoedingsvariant: het langdurig voorzien in een nieuwe gezinscontext voor het kind. Deeltijdvariant. Crisisvariant. Pleegouders kunnen in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders worden gezocht. Deze vorm wordt “netwerkpleegzorg” genoemd.
Lees meer
Specialistische J-GGZ - hoog specialistisch
Titel:
Specialistische J-GGZ - hoog specialistisch
Prestatiecode:
54003
Omschrijving:
Hoog-complex. S-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. S-GGZ bevat de behandeling van jeugdigen met ernstige of complexe psychische problemen. Naar de S-GGZ hoog complex wordt verwezen als er (een vermoeden van) een DSM benoemde stoornis bestaat, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen. Ook als er sprake is van een combinatie tussen kind-eigen problematiek met ouder-of systeemproblematiek is er sprake van complexiteit. Het verschil met S-GGZ extra-zwaar uit perceel 1 is dat de systeemproblematiek met name voortvloeit uit de kind-eigen problematiek.
Lees meer
Specialistische J-GGZ - specialistisch
Titel:
Specialistische J-GGZ - specialistisch
Prestatiecode:
54002
Omschrijving:
Midden-complex Specialistische-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. Deze prestatie (S-GGZ, midden complex) bevat de behandeling van jeugdigen met matige tot ernstige psychische problemen. Deze prestatie wordt ingezet als er (een vermoeden is van) een DSM benoemde stoornis, met minimaal een matige complexiteit en/of enig risico. Onder matige complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen of een stoornis die niet door de B-GGZ kan worden behandeld. Het verschil met S-GGZ hoog complex is dat het systeem van de cliënt voldoende tot steun (te verkrijgen) is om een succesvolle behandeling te realiseren.
Lees meer
Speltherapie en Psychomotorische therapie - individueel
Titel:
Speltherapie en Psychomotorische therapie - individueel
Prestatiecode:
45A53
Omschrijving:
Midden-complex. Bij PMT wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van werkvormen, gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Bewegingssituaties en diverse creatieve materialen geven de jeugdigen de gelegenheid uit te drukken wat zij in woorden vaak niet kunnen. Naast het aanleren van andere coping en gedrag kan het werken aan de acceptatie van de moeilijkheden en/of het gepast kunnen omgaan met de moeilijkheden. PMT kan nooit een op zichzelf staande therapie zijn maar de omgeving moet afgestemd zijn op de ervaringen van de jeugdige in de therapie. PMT is geschikt voor zowel jongere als oudere kinderen. Speltherapie is een middel om de gestagneerde ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 12 jaar weer op gang te brengen. Door het spel in de spelkamer kan het kind laten zien wat hij voelt en ervaart. De speltherapeut observeert, speelt mee en verplaatst zich in het kind. Van daaruit stimuleert hij het kind om de problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken waardoor het kind weer evenwicht ervaart. Theraplay is een vorm van speltherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie. Ook beeldcommunicatie is een vorm van speltherapie.
Lees meer
Systeemgerichte opvoedinterventies - individueel
Titel:
Systeemgerichte opvoedinterventies - individueel
Prestatiecode:
45A40
Omschrijving:
Hoog-complex. Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De ontwikkelingsgerichte, intensieve begeleiding duurt gemiddeld acht maanden, waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele jeugdige en de hulpverlener. De problemen zijn multi-complex, er kan (tijdelijk) sprake zijn van een onveilige situatie.
Lees meer
Verblijf - inclusief behandeling
Titel:
Verblijf - inclusief behandeling
Prestatiecode:
43B16
Omschrijving:
Hoog-complex. Verblijf met behandeling is er voor jeugdigen met gedrags-, cognitieve of psychiatrische problemen die stabiliserende begeleiding en/of behandeling nodig hebben. De jeugdige verblijft in een omgeving waar 24/7 huisvesting en begeleiding met een behandelend karakter worden geboden. De hulpinzet van de Jeugdhulpaanbieder richt zich op terugkeer naar huis, naar een vorm van “thuis” of naar zelfstandig (begeleid) wonen. De jeugdige gaat overdag naar school of heeft professionele dagbesteding. De behandeling heeft een “normaliserend” karakter, de kind-eigen behandeling vindt niet plaats binnen het verblijf.
Lees meer
Verblijf - tijdelijk - inclusief begeleiding
Titel:
Verblijf - tijdelijk - inclusief begeleiding
Prestatiecode:
44A27
Omschrijving:
Midden-complex. Korte periode van verblijf in een neutrale omgeving voor jeugdigen die korter of langer niet thuis kunnen wonen. Het tijdelijk verblijf geeft de jongere de mogelijkheid om extra begeleid te worden bij het trainen van vaardigheden, veranderen van gedrag. Het tijdelijk verblijf kan ook een opvang zijn voor jeugdigen waar er eerst rust en duidelijkheid moet komen voordat er een andere toekomstperspectief verwezenlijkt kan worden. Kenmerk van tijdelijk verblijf is dat er specifieke begeleiding en structuur wordt ingezet, er wordt gewerkt aan het realiseren van doelen. Bij Tijdelijk Verblijf is dagbesteding, dagbegeleiding inbegrepen. Tijdelijk Verblijf is méér dan logeren, maar niet zo intensief als Verblijf met Behandeling.
Lees meer
Vertrektraining - deeltijd en voltijd
Titel:
Vertrektraining - deeltijd en voltijd
Prestatiecode:
45A72
Omschrijving:
Midden-complex. Vertrektraining is een vorm van begeleiding voor jongeren vanaf 17 jaar die hulp nodig hebben bij zelfstandig leven en wonen. Er wordt gewerkt naar een stabiele leefomgeving, dagbesteding en inkomen. De begeleiding kenmerkt zich door stimuleren, training van sociale vaardigheden, realisatie van ondersteunend sociaal netwerk. De hulpverlener heeft vooral een coachende rol.
Lees meer