Extra- Intensieve behandelprogramma’s –hoogcomplexe jeugdhulpvragen Kenmerken/omschrijving van de jeugdhulpvraag:

  1. Sector-overstijgende hulpvraag met forse kind-eigen problemen en forse problemen tussen de jeugdige en zijn/haar systeem (veelal intergenerationeel) die minstens 3 levensdomeinen uit de ZRJ omvat en daarmee vraagt om brede en integrale/complementaire samenwerking (jeugddomein overstijgend) tussen het systeem en aanbieders in organisatie-overstijgende zorgarrangementen. 
  2. Jeugdhulp wordt toegewezen via een nog te organiseren centrale Toegang tot hoog-complexe, specialistische jeugdhulp die per 1 januari 2020 beschikbaar is. 
  3. Veelal onvoorspelbaarheid van verloop van (jeugd)hulpverlening door de problematiek van de Cliënt en zijn omgeving. 
  4. Individueel maatwerk is noodzakelijk, hetgeen vraagt om af te stappen van (standaard) gedefinieerde zorgpaden/hulpprogramma's. 
  5. Effect van ondersteuning wordt behaald via zeer intensieve behandeling, eventueel in combinatie met begeleiding. Verblijf kan een afgeleid/tijdelijk product zijn van de ambulante behandeling. 
  6. Motiveren van Cliënt en zijn systeem is vaak onderdeel van het behandeltraject, het hiervoor inzetten van ervaringsdeskundigen is een mogelijkheid. 
  7. Casusregie en behandelverantwoordelijkheid zijn vastgelegd en onderdeel van het totale arrangement. 
  8. Hoge frequentie/intensiteit van interventies is nodig.

Prestaties

Casusregie – zwaar (1)
Titel:
Casusregie – zwaar (1)
Prestatiecode:
50Z08
Omschrijving:
Casusregie is aan de orde bij gezinnen: Als niet meer volstaan kan worden met samenwerkingsafspraken tussen hulpverleners, maar er één plan moet worden opgesteld. Die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf niet (meer) overzicht en regie hebben. Waar regie nodig blijft op de uitvoering van de samenhangende hulpverlening. Als er is sprake van een zeer complexe situatie waarbij bijvoorbeeld justitiële disciplines betrokken zijn zoals de Rechtbank.
Lees meer
Gezinshuis - behandelvariant
Titel:
Gezinshuis - behandelvariant
Prestatiecode:
43A31
Omschrijving:
Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Deze ouders bieden op professionele wijze 24 uur per dag / 7 uur per week verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling bij complexe gedragsproblematiek. Bij de behandeling is sprake van planmatige, systeemgerichte gedragsinterventies die beschreven of uitgevoerd worden door een ambulant pedagogisch medewerker, een gedragsdeskundige of andere professionals. Indien er sprake is van behandeling bij kind-eigenproblematiek door een externe zorgaanbieder, is een extra zorgtoewijzing mogelijk. Het wonen is inclusief dagbesteding, vrijetijdsbesteding Er worden minimaal 2, maximaal 4 kinderen opgenomen in het gezinshuis.
Lees meer
Instemmingsverklaring Gesloten Jeugdzorg
Titel:
Instemmingsverklaring Gesloten Jeugdzorg
Prestatiecode:
50Z02
Omschrijving:
Wanneer er sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen van de jeugdige en als plaatsing noodzakelijk is om de jeugdige tegen zichzelf of de buitenwereld in bescherming te nemen, dan kan een machtiging gesloten jeugdzorg worden afgegeven door de kinderrechter, aangezien niemand zonder tussenkomst van de rechter van zijn/haar vrijheid beroofd mag worden. Een spoedmachtiging kan door de kinderrechter worden afgegeven wanneer een jeugdige in een crisissituatie verkeerd. Er is sprake van een crisissituatie als er ernstig en onmiddellijk gevaar/onveiligheid is voor de jeugdige of zijn/haar omgeving. De plaatsing van de jeugdige moet dan meteen plaatsvinden. Onderdeel van de procedure voor het verkrijgen van de machtiging tot gesloten jeugdhulp is de instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragsdeskundige. Dit geldt voor jeugdigen met en zonder maatregel jeugdbescherming.
Lees meer
Observatiediagnostiek
Titel:
Observatiediagnostiek
Prestatiecode:
45B04
Omschrijving:
Observatiediagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de jeugdige te zien en te duiden bij zijn dagelijks functioneren. Observatiediagnostiek kan een aantal componenten bevatten: observatie (thuis, op school, vrije tijd), dossieronderzoek, (neuro) psychologisch, sociaal-emotioneel, of persoonlijkheidsonderzoek, afname IQ-testen, afname anamnese, interviews met ouders, leerkrachten. Het biedt de mogelijkheid tot het stellen van een diagnose.
Lees meer
Specialistische J-GGZ – dagbehandeling – zwaar, inclusief behandeling
Titel:
Specialistische J-GGZ – dagbehandeling – zwaar, inclusief behandeling
Prestatiecode:
45A68
Omschrijving:
Een klinisch verblijf met overnachting is niet noodzakelijk, maar voortgezette intensieve psychiatrische behandeling met dagbehandeling/-verblijf in de instelling is noodzakelijk. Tijdelijk worden meerdere behandelingen gedurende de dag aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is. Vanwege de intensiteit van deze noodzakelijke behandelmomenten is aanvullend begeleiding nodig om het verhoogde risico op ontregeling te beperken, dan wel adequate maatregelen te nemen zodat de psychiatrische behandeling en de stabilisatie van psychische functies succesvol kunnen verlopen. De psychische stoornis heeft de sociale redzaamheid en dagritme ontregeld en begeleide dagstructuur is voorwaarde voor een succesvolle psychiatrische behandeling en stabilisatie van psychische functies. Het risico van terugval naar volledig verblijf met overnachting is aanwezig.
Lees meer
Specialistische J-GGZ – extra zwaar
Titel:
Specialistische J-GGZ – extra zwaar
Prestatiecode:
50Z04
Omschrijving:
Behandeling van ernstige of complexe psychische problematiek, waarbij sprake is van een (vermoeden van) een DSM benoemde stoornis, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen zoals psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte en verstoring met ouder/ of systeemproblematiek (co-morbiditeit). De verzwarende omstandigheid is dat er sprake is van jeugddomein-overstijgende problematiek die leidt tot ontwrichting van het systeem, veroorzaakt door factoren vanuit de omgeving van de jeugdige.
Lees meer
Systeemgerichte opvoedinterventies - extra zwaar - groep
Titel:
Systeemgerichte opvoedinterventies - extra zwaar - groep
Prestatiecode:
45B24
Omschrijving:
Groepsgewijze benadering van ouders en kinderen die verwikkeld zijn in systeemproblematiek. Het kan gaan b.v. om systemen in zeer problematische echtscheidingen of in gezinnen waarbij ouders volkomen machteloos staan bij het gedrag van hun kinderen. Bij de bijeenkomsten zijn zo veel mogelijk “stakeholders” van het gezin aanwezig. Ouders zien en herkennen de effecten van hun strijd met of om de kinderen en gaan aan de slag om escalerende en destructieve patronen te doorbreken. De benadering is het meest effectief als de groep niet te groot is (max. 6 ouderparen). Gewoonlijk bestaat een training uit 6 tot 8 bijeenkomsten. Ook is het mogelijk dat er nog individuele contactmomenten gepland worden in het traject.
Lees meer
Systeemgerichte opvoedinterventies - extra zwaar - individueel
Titel:
Systeemgerichte opvoedinterventies - extra zwaar - individueel
Prestatiecode:
45A16
Omschrijving:
Systeembehandeling, gericht op systemen rond de jeugdige die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Niet alle partijen hoeven gemotiveerd te zijn, de betrokkenheid komt in de loop van het traject. Hulpverlening wordt ingezet om verder crimineel gedrag, plaatsing in een Jeugdzorg+ of Justitiële jeugd Inrichting af te wenden, ernstige gedragsproblematiek te keren. De systeembehandeling richt zich en werkt vanuit alle domeinen die de jeugdige / het systeem aangaan. Doel is dat jeugdigen “thuis” blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Ook moet dagbesteding of school gerealiseerd worden. Deze doelen worden behaald door de gedragsproblemen van kinderen te reduceren, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het (sociaal) netwerk intensief te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, waarin de hulpverlener het gezin meerdere keren per week opzoekt. De problematiek van de jeugdige wordt gezien als zeer ernstig, er is veelal sprake van een zeer zware stagnatie in de ontwikkeling van de jeugdige.
Lees meer
Systeemgerichte opvoedinterventies – zwaar - individueel
Titel:
Systeemgerichte opvoedinterventies – zwaar - individueel
Prestatiecode:
45A41
Omschrijving:
Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien, daarnaast zijn er problemen op de andere domeinen (problematiek ouders, huisvesting, inkomen). Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten, positieve verandering teweeg te brengen in de problemen op de andere domeinen en door het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De intensieve behandeling duurt gemiddeld acht maanden, waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele jeugdige en de hulpverlener. Het volume bedraagt gemiddeld over de 8 maanden 3 uren interventie per week.
Lees meer
Verblijf extra zwaar - inclusief behandeling
Titel:
Verblijf extra zwaar - inclusief behandeling
Prestatiecode:
44A31
Omschrijving:
De jeugdige verblijft gedurende een afgebakende periode in een beschermde omgeving waar de leefsferen, te weten wonen, onderwijs en vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaatsvindt. Er is sprake van zeer ernstige gedragsproblematiek. De jeugdige heeft continu sturing, regulering, behandeling, ondersteuning en toezicht nodig. De jeugdige heeft een sterke neiging zich aan begeleiding te onttrekken en/of een gevaar voor zichzelf of de omgeving te vormen. Bijkomende psychiatrische problematiek komt regelmatig voor.
Lees meer
Verblijf GGZ
Titel:
Verblijf GGZ
Prestatiecode:
54006
Omschrijving:
Hoewel het effect van de jeugdhulp behaald wordt via behandeling, kan het tijdelijk noodzakelijk zijn om een jeugdige op te nemen in de kliniek door de week of in het weekend.
Lees meer
Verblijf zwaar – inclusief behandeling
Titel:
Verblijf zwaar – inclusief behandeling
Prestatiecode:
44A30
Omschrijving:
Bedoeld voor jongeren met zeer complexe gedragsproblematiek, waarbij het nodig is om een spiraal van emotionele, gedrags- en/of gezinsproblemen te doorbreken. Wordt ingezet waar de (ontwikkelings-) veiligheid van een jeugdige in het geding is. Er is vaak sprake van ernstige GGZ-problematiek. Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om tijdelijk afstand te nemen van de thuissituatie, school en het sociaal netwerk.
Lees meer
WvGGZ Bed (extra beveiligd)
Titel:
WvGGZ Bed (extra beveiligd)
Prestatiecode:
50Z18
Omschrijving:
Gecontracteerd voor een periode van 3 maanden. Van 01-01-2020 t/m 31-03-2020.
Lees meer
WvGGZ Bureau Geneesheerdirecteur
Titel:
WvGGZ Bureau Geneesheerdirecteur
Prestatiecode:
50Z17
Omschrijving:
Gecontracteerd voor een periode van 3 maanden. Van 01-01-2020 t/m 31-03-2020
Lees meer
WvGGZ Traject tot en machtiging
Titel:
WvGGZ Traject tot en machtiging
Prestatiecode:
50Z19
Omschrijving:
Gecontracteerd voor een periode van 3 maanden. Van 01-01-2020 t/m 31-03-2020
Lees meer