Bij wie kan ik terecht als er een plaatsing nodig is in de jeugdzorg+?

Als er een plaatsing nodig is in de Jeugdzorg + dan moeten de aanmeldingen uit Zeeland daarvoor altijd lopen via het Coördinatiepunt Jeugdzorg+ Regio Zuid. Dit geldt óók voor de plaatsingen elders in het land.

Gegevens:

Peter van der Minnen en Ton van Gils
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Plaatsingscoördinatoren Gesloten Jeugdhulp

Burgerhoutsestraat 19
4700 AB Roosendaal
Tel. 0882439055

GeslotenJeugdzorg@Jeugdzorg-nb.nl

 

Kan ik Zorg in Natura van partij X betrekken?

Met partij X is geen overeenkomst, kan ik dan toch zorg in natura inzetten?

Er zijn aanbieders gecontracteerd met een gevarieerd zorgaanbod en met een geografische spreiding over de provincie. Onze voorkeur is een partij te verkiezen waarmee een overeenkomst is afgesloten. Als dit om welke reden dan ook onmogelijk is, kan een PGB verstrekt worden om deze zorg toch in te zetten. Als ook dit niet mogelijk is, dan dient aan de inkooporganisatie doorgegeven te worden voorzien van argumentatie, dat met partij X een individuele overeenkomst aangegaan dient te worden.

Hoe oud mag een VOG zijn bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland?

De VOG mag bij indienen niet ouder zijn dan 6 maanden en is 2 jaar geldig.

Ik ben een zorgaanbieder. Hoe communiceer ik met de Zeeuwse gemeenten en inkooporganisatie over opdrachten, declaraties e.d.?

Er wordt gewerkt met de systemen Vecozo/ Gemeentelijk gegevens knooppunt (GGK). Van jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat ze op Vecozo aansluiten, kleine aanbieders kunnen gebruik maken van Zilliz berichtenapp. Gemeenten sluiten aan op het GGK. De communicatie vindt plaats via standaard- berichten, ontwikkeld voor de jeugdwet. Als het gaat om inhoudelijke communicatie over een cliënt kan Vecozo/GGK niet gebruikt worden maar moet gebruik gemaakt worden van beveiligd e-mailverkeer. 

Mijn factuur wordt niet betaald en de inkooporganisatie geeft aan dat een bsn op de factuur niet bekend is. Wat moet ik nu doen?

De inkooporganisatie controleert en verwerkt facturen op basis van opdrachten die gegeven zijn door gemeenten. Wanneer een bsn op de factuurspecificatie niet bekend is bij de inkooporganisatie wordt de factuur niet betaald. Zorgaanbieders en gemeenten krijgen daar bericht over. Als zorgaanbieder kunt u het beste contact opnemen met de gemeente waaronder de cliënt valt wanneer u een dergelijk bericht ontvangt.

Gemeenten kunnen in het eigen systeem nagaan of de cliënt daar bekend is. Is de cliënt ook daar niet bekend dan zal met de betreffende zorgaanbieder de situatie afgestemd  worden.

Wanneer de gemeente akkoord is geeft ze dit door aan de inkooporganisatie die de factuur verder afwikkelt.

Ik krijg als zorgaanbieder een cliënt vallend onder de jeugdwet via een huisarts, wat moet ik doen zodat de door mij te leveren zorg ook betaald wordt?

Een cliënt komt bij u via een huisarts. Heeft u een contract gesloten met de inkooporganisatie dat vult u een verzoek toewijzing (JW315) in en stuurt u het naar de betreffende gemeente. De gemeente zal bij akkoord een JW301-bericht terugsturen, inclusief een opdrachtnummer. 

Heeft u geen contract afgesloten, neem dan direct contact op met de betreffende gemeente.

Jeugdige staat onder voogdij van de GI en staat ingeschreven op het adres van haar pleegouders in gemeente A. Zij verblijft tijdelijk op een crisisplek in gemeente B. Welke gemeente is verantwoordelijk voor de financiering crisisopvang?

De gemeente B is verantwoordelijk voor de financiering van het verblijf op de crisisopvang. Dat het om een tijdelijke plaatsing gaat en dat de jeugdige daar niet ingeschreven staat, doet daar niet aan af.

Deze jeugdige staat onder voogdij van een GI. Bij voogdij door een GI is de gemeente waar de jeugdige werkelijk verblijft, financieel verantwoordelijk. Dat is in dit geval gemeente B, de plek waar de crisisopvang is gevestigd. Dat de jeugdige niet staat ingeschreven op het adres van de instelling, maakt dat niet anders. Ook het feit dat de jeugdige waarschijnlijk maar korte tijd hier zal verblijven verandert niets aan de situatie. Bepalend is de plek waar de jeugdige zijn werkelijke, feitelijke verblijf heeft.

Gemeenten die veel instellingen binnen hun gemeentegrenzen hebben waar voogdijpupillen verblijven, hebben als gevolg hiervan te maken met hogere kosten. Dat is de reden dat het Rijk hiervoor een compensatieregeling heeft opgesteld.