Sinds 1 mei is er een start gemaakt met de overleggen van het toeleidingsteam. Al werkende weg wordt de best passende vorm gevonden waarin de doelstellingen van het toeleidingsteam gerealiseerd kunnen worden.

Het toeleidingsteam bespreekt een casus waarbij sprake is van een multicomplexe, domeinoverstijgende hulpvraag  binnen een langdurig ontwricht systeem.

Met de instelling van dit team wordt bevorderd dat :

-          Er een integraal hulpverleningsaanbod dat stand komt, waarbij 1 samenwerkende jeugdhulpcombinatie de regie voert, uitgaande van een cliënt-perspectief op langere termijn.

-          Er de meest passende jeugdhulp wordt ingezet, binnen een vastgesteld en objectief kader

-          Er beheersing mogelijk is van de kosten voor cliënten met een zware hulpvraag

 

De bijeenkomsten van het team zijn gepland op de woensdagochtend, zoveel mogelijk in de regio waar de cliënt woont, zoveel mogelijk in bijzijn van de cliënt.

Het team bestaat uit een kern van 5 mensen.

Bij elke casus wordt – naast de cliënt en degene die hij/zij mee wil brengen als zijn stem - de verantwoordelijke gemeente uitgenodigd, en  overige betrokkenen zoals vertegenwoordiger van het onderwijs,  huidige hulpverlener etc.

Toeleidingsteam

Format toeleidingsteam.

ZRM – download en toelichting gebruik

ZRM jongeren

Procesomschrijving Toegang perceel 1 werkversie

Toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp – versie voor toeleidingsteam

Afbakeningskader perceel 1 en 3a

Kalender toeleidingsteam

Het expertteam is opgezet om casussen te behandelen met een complexe hulpvraag waarvan  het wel duidelijk is wát de jeugdige nodig heeft maar de realisatie daarvan nog niet mogelijk is.

In het expertteam wordt gezocht naar mogelijkheden, soms innovatief, soms buiten de kaders van de reguliere hulpverlening, soms door een nog betere afstemming tussen de diverse betrokkenen. 

Het expertteam kent een aantal vaste partners ( jeugdhulpaanbieders, gemeente) maar per casus kunnen andere partners worden uitgenodigd, andere hulpaanbieders maar ook bv. vertegenwoordigers uit het onderwijs. De aanwezigheid van jeugdige(n) en ouders wordt erg op prijs gesteld.

 

De inbreng is aan de hand van een vast format.

Via expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl  kunt u verder contact leggen.

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-10006153 (Ingrid de Kok)

Expertteam