VNG berichtenapp wordt betaalde dienst per 1 mei 2019

29 januari 2019 De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code zodat de app kan worden doorontwikkeld. Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op...

Inzet Transformatiefonds

21 december 2018 Inzet Transformatiefonds Zeeland De Zeeuwse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp in Zeeland. De decentralisaties hebben als doelstelling “de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen”. Hiervoor is het Transformatiefonds beschikbaar gesteld aan de 42 jeugdregio’s. Ook Zeeland heeft dit...

Nieuwsbrief 4 -2018

03 december 2018 Nieuwsbrief december 2018 Onderwerpen: Consultatiebijeenkomst Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020, een terugblik Cliëntgebonden Tijd of Cliëntcontact Tijd Nieuwe aanbieders Kwaliteit  

Indexering tarieven 2019

16 november 2018 Per 1 januari worden de tarieven geïndexeerd met 3,64%. Het kan lijken dat de tarieven niet exact met 3,64% zijn verhoogd. Dit komt omdat de indexatie plaatsvindt op de tarieven met 3 decimalen achter de komma, deze worden vervolgens afgerond naar prijzen met twee decimalen achter de komma. Door die afrondingen kan sprake zijn van een kleine afwijking in...

Regeling Zak- en kleedgeld Zeeland

26 oktober 2018 Met de invoering van de Jeugdwet zijn verschillende regelingen rond bekostiging gewijzigd. De politieke visie en maatschappelijke tendens zijn: meer verantwoordelijkheid bij ouders en zo weinig mogelijk regelen/overnemen vanuit de instelling. De Kinderombudsman heeft in 2017 geconstateerd dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over wie in welke...

Coördinatie problematische scheidingen met kinderen (JOOP)

15 oktober 2018 De Zeeuwse gemeenten hebben besloten tot het oprichten van de functie "JOOP", mede op advies van de landelijke actieagenda "Scheiden.. en de kinderen dan". Deze gemeenten hebben de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gemandateerd om namens hen de inkoop middels een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de...

Nieuwsbrief 3 - 2018

02 oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018. Een greep uit de onderwerpen: dyslexie Verandering van het landelijk aanbod jeugdhulp 2019 Jeugdhulp aan kinderen in het AZC per 2019 Aspecifiek toewijzen

Bedrijfsvoeringsprotocol 2.0

25 juli 2018 Op 6 juli jl heeft de werkgroep Bedrijfsvoering de laatste hand gelegd aan het bedrijfsvoeringsprotocol 2.0, zaken zoals a-specifiek toewijzen en verwijzingen van een GI zijn hierin opgenomen. Het bedrijfsvoeringsprotocol is beschikbaar via documenten / berichtenverkeer op onze website. Vragen en/of opmerkingen kunnen gemaild worden naar info@...

Werkproces LET JB (Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming)

11 juli 2018 Administratief proces, afspraken: De inzet van het LET wordt niet geregistreerd via het digitale berichtenverkeer. Hiervoor is de inzet te incidenteel (enkele keren in Zeeland per jaar). Als door een bij een Zeeuwse cliënt betrokken Gecertificeerde Instelling bepaalt dat de inzet van het LET noodzakelijk is en de daarvoor afgesproken doorgeleiding (o.m....

Nieuwsbrief 2 - 2018

22 juni 2018 In deze nieuwsbrief vindt u de aandachtsgebieden van onze contractmanagers, informatie over het Expertteam en Dyslexiezorg.

Pagina's