Het expertteam is opgezet om casussen te behandelen met een complexe hulpvraag waarvan  het wel duidelijk is wát de jeugdige nodig heeft maar de realisatie daarvan nog niet mogelijk is.

In het expertteam wordt gezocht naar mogelijkheden, soms innovatief, soms buiten de kaders van de reguliere hulpverlening, soms door een nog betere afstemming tussen de diverse betrokkenen. 

Het expertteam kent een aantal vaste partners ( jeugdhulpaanbieders, gemeente) maar per casus kunnen andere partners worden uitgenodigd, andere hulpaanbieders maar ook bv. vertegenwoordigers uit het onderwijs. De aanwezigheid van jeugdige(n) en ouders wordt erg op prijs gesteld.

 

Het expertteam vergadert 1x per 14 dagen in het kantoor van de GGD in Goes, elke even week , op woensdagochtend vanaf 09.00 uur.

De inbreng is aan de hand van een vast format.

Via expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl  kunt u verder contact leggen.

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-10006153 (Ingrid de Kok)

Expertteam