Sinds 1 mei is er een start gemaakt met de overleggen van het expertiseteam. Al werkende weg wordt de best passende vorm gevonden waarin de doelstellingen van het expertiseteam gerealiseerd kunnen worden.

Het expertiseteam bespreekt een casus waarbij sprake is van een multicomplexe, domeinoverstijgende hulpvraag  binnen een langdurig ontwricht systeem.

Met de instelling van dit team wordt bevorderd dat :

-  Er een integraal hulpverleningsaanbod dat stand komt, waarbij 1 samenwerkende jeugdhulpcombinatie de regie voert, uitgaande van een cliënt-perspectief op langere termijn.

-  Er de meest passende jeugdhulp wordt ingezet, binnen een vastgesteld en objectief kader

-  Er beheersing mogelijk is van de kosten voor cliënten met een zware hulpvraag

 

De bijeenkomsten van het team zijn gepland op de woensdagochtend, zoveel mogelijk in de regio waar de cliënt woont, zoveel mogelijk in bijzijn van de cliënt.

Het team bestaat uit een kern van 5 mensen.

Bij elke casus wordt – naast de cliënt en degene die hij/zij mee wil brengen als zijn stem - de verantwoordelijke gemeente betrokken, en overige betrokkenen zoals vertegenwoordiger van het onderwijs, huidige hulpverlener etc. uitgenodigd.

Documenten

Format expertise-toeleidingsteam.

ZRM – download en toelichting gebruik

ZRM jongeren

Procesomschrijving Toegang perceel 1 werkversie

Afbakeningskader perceel 1 en 3a

Kalender toeleidingsteam

Uitwerking pilotfase Expertiseteam/toeleidingsteam

Voordat u een casus wilt inbrengen, graag contact opnemen met Ingrid de Kok via expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl of telefonisch via 06-10006153