Kenmerken/omschrijving van het aanbod
1. Gemeenten kunnen hun toegang versterken en de afstemming met jeugdhulp verbeteren door:
Externe deskundigheid voor vraagverheldering/toewijzing jeugdhulp.
Een aanbod van basisjeugdhulp.
2. Inzet is mogelijk via drie vormen:
Incidenteel, casus gebonden consulatie en advies en/of specifieke vraagverheldering.
Structureel, als toevoeging van kennis aan de toegang.
Outsourcing van de toegangstaak.
3. Inkooporganisatie maakt basisafspraken, specifieke afspraken over wijze van inzet worden gemaakt tussen de gemeente(n) en Opdrachtnemer.

Prestaties

Casusregie - regulier (7)
Titel:
Casusregie - regulier (7)
Prestatiecode:
49B02
Omschrijving:
Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. Casusregie kan pas worden ingezet wanneer het niet lukt door de al betrokken hulpverlening (eventueel na ophoging van de beschikbare uren) om regie te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Het bevat domeinoverstijgend analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/ opvoedings-/ veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en zorgtoeleiding. Casusregie regulier is de functie, die het proces, de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg regelt voor en met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het opstellen van rapportages met verzoek tot raadsonderzoek valt hier ook onder.
Lees meer
Casusregie – zwaar (7)
Titel:
Casusregie – zwaar (7)
Prestatiecode:
50Z08
Omschrijving:
Casusregie is aan de orde bij gezinnen: - Als niet meer volstaan kan worden met samenwerkingsafspraken tussen hulpverleners, maar er één plan moet worden opgesteld. - Die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf niet (meer) overzicht en regie hebben. - Waar regie nodig blijft op de uitvoering van de samenhangende hulpverlening. - Als sprake is van een zeer complexe situatie waarbij bijvoorbeeld justitiële disciplines betrokken zijn zoals de Rechtbank.
Lees meer
Consultatie en Advies
Titel:
Consultatie en Advies
Prestatiecode:
50Z01
Omschrijving:
Gemeentelijke toegang kan gebruik maken van een externe deskundige in complexe casuïstiek. Het advies van de deskundige kan ingezet worden om een besluit te nemen rondom de in te zetten jeugdhulp en is daarmee onderdeel van het dossier (zorgvuldig handelen). Expertise wordt verstrekt vanuit de deskundigheid en niet vanuit de eigen organisatie. De functie is niet gekoppeld aan zorg- en hulpverlening van eigen of toekomstige Cliënten. De taken worden uitgevoerd onder procesverantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. De expert die deze taak uitvoert, werkt vanuit de moederorganisatie en blijft daar in dienst. De moederorganisatie is verantwoordelijk voor het op orde houden van de kwaliteit en kwantiteit van de deskundigheid.
Lees meer
Integratie van jeugdhulp in de lokale structuur
Titel:
Integratie van jeugdhulp in de lokale structuur
Prestatiecode:
50Z06
Omschrijving:
De medewerker van de zorgaanbieder voert uit naam van de gemeente de taken van gemeentelijke Toegang uit, op een wijze waarop: Eigen specialistische jeugdhulpverleningsexpertise, kennis en kwaliteiten worden ingezet ten behoeve van de vraag van de Cliënt. Eigen specialistische jeugdhulpverleningsexpertise, kennis en kwaliteiten wordt toegevoegd als functionaliteit binnen de Toegang. De eigen kracht van jeugdige en gezin bevorderd wordt. Er samengewerkt wordt met andere professionals. Wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van (werkprocessen) in de Toegang. De kaders van de eigen organisatie gerespecteerd worden en geen belemmering vormen voor de werking en doorontwikkeling van de gebiedsteams. De verantwoorde werktoedeling in acht genomen wordt, zowel binnen de moederorganisatie, binnen de Toegang als bij toewijzing naar de jeugdhulpaanbieders. Dit betreft een niet Cliëntgebonden prestatie. FTE-bekostiging
Lees meer
Vraagverheldering
Titel:
Vraagverheldering
Prestatiecode:
50Z03
Omschrijving:
Vraagverheldering wordt gezien als een taak van de gemeentelijke Toegang om een (uitgebreide) screening uit te voeren. De taak kan worden toegewezen aan een jeugdhulpaanbieder als deze actief is als gecontracteerde aanbieder. De taken worden uitgevoerd onder procesverantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Gemeenten maken zelf de keuze of ze de functie incidenteel of structureel inzetten. Bij de vraagverheldering wordt uitgegaan van gemiddeld 3 gesprekken met de Cliënt, het systeem. De inzet wordt gevoerd vanuit de uitgangspunten 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
Lees meer